ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. Aanvraag
1.1. Een Birkman rapport wordt op individuele basis aangevraagd door de persoon (klant) op wie het rapport betrekking heeft. Dit gebeurt door middel van het doorgeven van naam en email adres.
1.2. De Birkman Consultant bevestigt de aanvraag en stuurt een korte toelichting op het traject en de gemaakte (prijs)afspraken.
1.3. Via de Birkman Consultant, Rebecca van Emden, wordt door Birkman.nl de link naar de vragenlijst aan de betreffende persoon verzonden.

2. Levering & Inhoud
2.1. Na het invullen en versturen van de vragen door de aanvrager, wordt het definitieve Birkman rapport digitaal naar de consultant verstuurd.
2.2. De Birkman Consultant maakt vervolgens een afspraak met de klant om het rapport in een ongeveer 2 uur durend gesprek te bespreken. Tijdens dit gesprek wordt het rapport overhandigd.
2.3. Een rapport wordt niet zonder toelichting geleverd.
2.4. De inhoud van het rapport is een rechtstreeks gevolg van de wijze waarop de klant de vragen heeft beantwoord. De gecertificeerde Birkman consultant gaat in het consult dieper in op de wijze waarop dit rapport gelezen moet/kan worden en wijst op aandachtspunten.
2.5. Het toepassen en gebruik van het rapport door de klant gebeurt op eigen gezag. Geen enkel advies van de Birkman Consultant is bindend.
2.6. De Birkman Consultant deelt rapporten niet met derden zonder toestemming van de betrokkene(n).
2.7. In Teamanalyses of in Selectieprocedures worden betrokkenen vooraf geïnformeerd over de wijze waarop het persoonlijk assessment zal worden gebruikt.
2.8. De Birkman® Method is eigendom van Birkman International Inc. te Houston. Het aanleveren van rapporten in de diverse vormen en de conclusies in de rapporten vallen onder de verantwoordelijkheid van Birkman International Inc. De Birkman consultant is gecertificeerd om deze Tool te gebruiken, maar is niet verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van het rapport.

3. Betaling
3.1. Zodra de klant de vragenlijst heeft ingevuld en verzonden, is het totale bedrag, zoals afgesproken en bevestigd via de inleidende email (zie 1.2) verschuldigd.
3.2. De consultant zal in overleg met de klant een afspraak maken voor het bespreken van dit rapport. Indien de klant 3 keer een afspraak afzegt of niet komt opdagen, eindigt het traject. Daarbij zijn de gemaakte kosten (rapport + eventueel overige gemaakte kosten) verschuldigd. Het rapport kan dan niet worden overhandigd (zie 2.2).
3.3. Betaling dient binnen 2 weken na facturatie te geschieden.
3.4. Indien van toepassing zullen terugbetalingen uiterlijk 2 weken nadat de terugbetaal verplichting is vastgesteld plaatsvinden.

4. Eigendom/Privacy
4.1. Het rapport is te allen tijde eigendom van de betrokkene (invuller van de vragenlijst). Ook indien het rapport door een ander (bijvoorbeeld de werkgever) wordt betaald.
4.2. De eigenaar bepaalt met wie hij/zij de inhoud van het rapport deelt of bespreekt. Alleen indien hierover vooraf duidelijk afspraken zijn gemaakt, kan het rapport (of een samenvatting daarvan) met anderen worden gedeeld. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn in coachingstrajecten, teamanalyses of selectieprocedures.
4.3. Birkman rapporten aangevraagd via R.J.M. van Emden zijn opgeslagen in de Nederlandse database van Birkman.nl.
4.4. De eigenaar kan op uitdrukkelijk verzoek zijn/haar rapport uit de database van Birkman.nl laten verwijderen. Gegevens zijn vervolgens niet meer opvraagbaar.
4.5. 3 Maanden na het laatste consult zullen rapporten uit de database van Rebecca van Emden worden verwijderd. Rapporten zijn dan alleen nog opvraagbaar vanuit de Birkman database. Aan het opvragen van rapporten kunnen kosten verbonden zijn.
4.6. Met alle persoonsgegevens en informatie verstrekt door klanten/cursisten wordt vertrouwelijk omgegaan. Deze worden niet met derden gedeeld. Op verzoek worden uw gegevens uit onze bestanden verwijderd.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Birkman International Inc. is verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van de geleverde rapporten.
5.2. De teksten, conclusies en adviezen zoals beschreven in de rapporten, komen direct voort uit de antwoorden gegevens door de betrokkene. Hierop heeft de Consultant geen invloed.
5.3. Keuzes die de betrokkene maakt op basis van zijn/haar rapport zijn geheel voor de verantwoordelijkheid van de betrokkene.
5.4. Bij gebruik van Birkman rapportage in Selectieprocedures, zal de Consultant geen bindend advies geven. Het Birkman rapport geeft ook slechts inzicht in specifieke capaciteiten. Het rapport geeft geen inzicht vakinhoudelijke kennis en het rapport geeft geen waarde oordeel (goed of fout).
De Website www.rebeccavanemden.nl is eigendom van R.J.M. van Emden. Zij werkt oa. als Gecertificeerd Master Birkman Professional.

6. Cursussen en Opleidingen
6.1. Deelnemers schrijven in op individuele basis. De website www.rebeccavanemden.nl geeft heldere uitleg over de werkwijze en mogelijkheden van een Birkman Assessment.
6.2. De online vragenlijst dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de cursus te worden ingevuld.
6.3. Tijdens de 2 cursusdagen ontvangt elke cursist zijn/haar persoonlijk rapport. Het is niet mogelijk het rapport te ontvangen, zonder deel te nemen aan de cursusdagen.
6.4. De cursist bepaalt zelf wat hij/zij met anderen over de inhoud wenst te delen. Vragen tijdens de cursusdagen kunnen van algemene aard en van persoonlijke aard zijn. De Birkman Professional zal inschatten in hoeverre een antwoord geschikt is voor een plenaire bespreking, of een meer persoonlijk karakter dient te hebben. Let wel: jongeren kunnen veel van elkaar en elkaars vragen leren. De interactie tussen deelnemers is een belangrijk onderdeel van de cursusdagen.
6.5. Een inschrijving is definitief na betaling van het volledige cursusbedrag, zoals gefactureerd. Binnen 14 dagen na inschrijving, kan men kosteloos annuleren, mits de online vragenlijst nog niet is ingevuld en verstuurd. Daarna zal bij annulering slechts 50% van het factuurbedrag gerestitueerd kunnen worden. Restitutie zal binnen 30 dagen na de datum van annulering per bank plaatsvinden.
Bij annuleringen minder dan 7 dagen voor aanvang is het totale bedrag verschuldigd. Op inschrijvingen binnen 7 dagen van de aanvangsdatum van de cursus (alleen in overleg) zijn bovenstaande annuleringsvoorwaarden niet van toepassing, aangezien de vragenlijst dan direct moet worden ingevuld om het rapport tijdig beschikbaar te kunnen hebben.
6.6. Alleen bij deelname aan de cursusdagen wordt het rapport overhandigd (Birkman Policy)*. Betaling, zonder deelname aan de cursus dagen geeft dus, geeft dus geen recht op het rapport.
6.7. Privacy: Het rapport is eigendom van de deelnemer en wordt alleen aan deze persoon verstrekt. De Birkman Professional houdt een digitaal exemplaar in file tot 3 maanden na afronding van de cursus. Daarna kunnen rapporten alleen nog worden opgevraagd bij Birkman.nl.
6.8. Birkman.nl is verantwoordelijk voor redactie, vormgeving en verzending van de rapporten. Tevens zullen rapporten in hun database digitaal worden opgeslagen, tenzij deelnemers uitdrukkelijk vragen rapporten te verwijderen. Deze worden dan onherroepelijk vernietigd.
6.9. Het copyright van deze Studie(keuze) cursus; programma en vormgeving en inhoud ligt bij RJM van Emden-Freelance.

*Het afwezig zijn op de 2e cursusdag zonder afmelding uiterlijk 24 uur voor aanvang, geeft geen recht op een vervangende cursusdag. Indien tijdig afgemeld, wordt in overleg gekeken of de mogelijkheid bestaat bij een andere groep, op een andere datum, aan te sluiten. Dit is geen garantie en geheel afhankelijk van beschikbare data, groepsgrootte en thema. In uiterst geval is het mogelijk om tegen uurtarief van de Birkman Professional een privé-afspraak te maken voor een consult, ter aanvulling op de 1e cursusdag.